การประปาส่วนภูมิภาค
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
เปิดรับสมัคร 19 - 28 สิงหาคม ฃ2556
ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค
 

  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน  
 
 
   
  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต  
 
 
   
  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค ผังมหาวิทยาลัยรังสิต  
 
 
   
  การประปาส่วนภูมิภาค จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ พร้อมทั้งรายละเอียดกำหนดการสอบให้ทราบในวันที่ 13 กันยายน 2556  
 
 
   
  คุณวุฒิทางสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของ กปภ.  
 
 
   
  รายละเอียดขอบเขตการสอบคัดเลือก  
 
 
   
  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการเพื่อสรรหาพนักงาน  
 
 
   
  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน  
 
 
   

 
 
 
powered by INET