การประปาส่วนภูมิภาค
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน



คลิกเพื่ออ่าน ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน