สารพันปัญหา

สารพันปัญหา


ข้อที่ 1. ผู้ที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้
              1.1 เลขบัตรประจำตัวประชาชน
              1.2 ชื่อ - สกุล
          ท่านสามารถยื่นแบบคำร้องขอแก้ไขใบสมัครสอบแข่งขันได้
          ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ โดยให้ติดต่อ   

           สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
           เบอร์โทร 02 7915671 , 02 7915674 , 02 7915676
                 

                    โดยเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (ดาวน์โหลดใบคำร้องได้ที่นี่)
                 (1) ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ
                 (2) หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
                 (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
                 (4) แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
                 (5) แฟ็กซ์เอกสาร ทั้งหมด มาที่ Fax. 02 791 5677                                 
 
ข้อ 2.   ผู้ที่กรอกใบสมัครผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน   

ข้อ 3.   กาประปาส่วนภูมิภาค  
          จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา  สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทาง
เว็บไซต์ http://pwa.thaijobjob.com  ในวันที่  26 สิงหาคม 2554

**(ผู้สมัครสามารถปริ๊นใบสมัครพร้อมเลขประจำสอบได้อีกครั้งในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป)**

ข้อ 4.         
          4.1  ปัญหาเกี่ยวกับการกรอกใบสมัคร  การส่งใบสมัคร การ Print ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร 
                 สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0 2652 8244 และ  0 2257 7230 
                 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
           4.2 ปัญหาเกี่ยวกับการสอบ วุฒิการศึกษา  คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ 
                รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  หรืออื่น ๆ
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
                กองทรัพยากรบุคล
                กาประปาส่วนภูมิภาค  เบอร์โทร 02 5518905-7